Cán bộ quản trị (Admin)

Tạo vị trí địa lý (Thành phố, quận huyện, phường xã) cho chính đơn vị
Super admin thì chỉ tạo các thành phố
Admin cấp sở thì tạo các quận huyện
Admin cấp huyện thì tạo ra các xã
Tạo đơn vị (theo vị trí địa lý)
Super admin tạo ra các đơn vị thuộc về thành phố
Admin cấp sở thì tạo các đơn vị thuộc về quận huyện
Admin cấp huyện thì tạo ra các đơn vị thuộc về xã
Tạo phòng ban (cho chính cấp hành chính của tài khoản )
Super admin tạo phòng bạn cho cho các sở (ko cần thiết vi admin cấp sở sẽ làm việc này)
Admin sở thì tạo phòng ban cho sở mà họ làm quản trị
Admin huyện thì tạo phòng ban cho huyện mà họ làm quản trị
Admin xã thì tạo phòng ban cho xã mà họ làm quản trị
Tạo cán bộ nghiệp vụ
Super admin tạo các cán bộ quản trị (admin) cho các sở theo đơn vị cấp dưới trực thuộc
Admin tạo các cán bộ cho đơn vị để làm nghiệp vụ
Admin tạo các cán bộ admin cho đơn vị cấp dưới
Cán bộ nghiệp vụ

Làm các nghiệp vụ và thủ tục theo quy định nhà nước
Từng cấp hành chính sẽ làm thủ tục liên quan
Cán bộ chia ra hai nghiệp vụ chính:
Cán bộ có thể thuộc vào các phòng ban theo chức năng trong từng đơn vị
- Cán bộ tiếp dân: thuộc bộ phận một cửa, chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả tài liệu cho dân
- Cán bộ xử lý: thuộc bộ phận xử lý hồ sơ, xử lý nghiệp vụ cho các hồ sơ từ tiếp dân,